To jest wersja archiwalna z dnia 03.02.2023 (09:03) - zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Kontrole

            Organem prowadzącym Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 1 i Nr 2 w Domaszkowie jest Powiat Kłodzki. Nadzór nad działalnością Placówek w Domaszkowie sprawuje Starosta Kłodzki. Nadzór nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania sprawuje Wojewoda Dolnośląski a czynności kontrolne z ramienia Wojewody Dolnośląskiego przeprowadza zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej we Wrocławiu.
             Przepisy wprowadzają cztery typy kontroli: kompleksowe, problemowe, doraźne  i sprawdzające. Kontrole kompleksowe przeprowadza się nie rzadziej niż raz na trzy lata według planu kontroli. Kontrola problemowa polega na sprawdzaniu wybranych sfer organizacji i funkcjonowania placówki i jest przeprowadzana według planu kontroli. Kontrolę doraźną przeprowadza się w celu zbadania prawidłowości organizacji i funkcjonowania placówki i może być prowadzona w każdym czasie. W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy sporządzają zalecenia pokontrolne dla dyrektora placówki oraz organu prowadzącego. 
              Organem sprawującym nadzór i kontrolę prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest Państwowa Inspekcja Pracy we Wrocławiu - Oddział w Kłodzku. 
                Nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych sprawuje Powiatowy Komendant Straży Pożarnej w Kłodzku.
                W celu ochrony zdrowia ludzkiego nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, zdrowotnymi żywności i żywienia sprawuje Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna we Wrocławiu.
               Kontrole odnotowywane są w książkach kontroli.
               Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających udostępniona jest w dziale kadr w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Domaszkowie ul. Międzyleska 15 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Rejestr kontroli zewnętrznych w Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 i Nr 2 w Domaszkowie w 2022 roku Kontrole 2022 rok

Opublikowano:
03.02.2023 (09:03)
Monika Cebulak
Autor: Monika Cebulak
Utworzono: 29.01.2020
Ilość wyświetleń: 4 835