To jest wersja archiwalna z dnia 16.09.2022 (13:27) - zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Kierownictwo i kompetencje

          Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 1 w Domaszkowie kieruje jednoosobowo Dyrektor zatrudniony przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego.
          Dyrektor zgodnie z upoważnieniem Zarządu Powiatu Kłodzkiego jest umocowany w granicach zwykłego zarządu do wykonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem działalności statutowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr1 w Domaszkowie.              
           Zapewniając prawidłowe funkcjonowanie placówki Dyrektor dysponuje przyznanymi w budżecie powiatu środkami finansowymi.
           W celu prowadzenia działalności statutowej Dyrektor korzysta z nieruchomości oddanej w trwały zarząd Decyzją  Nr 1 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z  dnia 10 maja 2011 r. Obowiązki i uprawnienia Dyrektora wynikają z Kodeksu Pracy i przepisów szczegółowych. Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 w Domaszkowie kieruje bieżącą działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz, dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, organizuje administracyjną , finansową i gospodarczą obsługę placówki. W celu realizacji zadań placówki, Dyrektor wydaje wewnętrzne akty prawne w formie zarządzeń, decyzji, regulaminów i instrukcji podlegających ewidencji w placówce.

Dyrektor placówki - mgr Monika Bielska

Zastępca Dyrektora - mgr Monika Noga

Główny Księgowy -  Joanna Wichłacz

Referent - Monika Cebulak

Pedagog - mgr Monika Noga

Inspektor ochrony Danych Osobowych - Tomasz Koptyra ( iod@koptyra.pl)

Opublikowano:
16.09.2022 (13:27)
Monika Cebulak
Autor: Monika Cebulak
Utworzono: 10.07.2019
Ilość wyświetleń: 8 673