Struktura Organizacyjna

             Dom Dziecka w Domaszkowie po reformach ustrojowych przestał być placówką oświatową   i od 2000 r. stał się socjalizacyjną placówką wywodzącą się z pomocy społecznej, nastawioną na zaspakajanie potrzeb dzieci i młodzieży pozbawionej opieki rodziny własnej, przy założeniu że nie przynosi zysku.
             Całokształtem działalności placówki kieruje zatrudniony przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego Dyrektor, który wydaje zarządzenia i decyzje na podstawie udzielonego upoważnienia.
             Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Starosta Kłodzki a Dyrektor jest bezpośrednim zwierzchnikiem służbowym w stosunku do wszystkich pracowników zatrudnionych w placówce. 
            Na strukturę organizacyjną placówki składają się następujące komórki organizacyjne:  
1. Dział Opiekuńczo-Wychowawczy, który stanowią wychowawcy w ilości 11 osób oraz pracownicy wspierający ich pracę w celu zapewnienia dzieciom prawidłowej opieki i bezpieczeństwa tj. pedagog, psycholog i pracownik socjalny.
2. Dział Finansowo-Księgowy, który stanowią pracownicy zajmujący się wykonywaniem zadań zgodnie z realizacją planu finansowego Domu Dziecka, prowadzeniem księgowości Domu Dziecka oraz bieżącą rejestracją operacji gospodarczych a także prowadzeniem ewidencji inwentarzowej mienia tj. Główna Księgowa i pomoc biurowa.
3. Dział Administracyjno-Organizacyjny, obsługiwany przez:
Samodzielnego Referenta odpowiedzialnego za sprawy pracownicze i kadrowe, kancelaryjne, za sprawy organizacyjne związane z opracowywaniem projektów przepisów wewnętrznych, sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego, sprawy dotyczące gospodarowania i zarządzania mieniem. 
4. Dział Gospodarczy obsługiwany przez:
Intendenta odpowiedzialnego  za sporządzanie jadłospisów, zaopatrzenie i wydawanie produktów żywnościowych zgodnie z zasadami HACCP i 3 osoby zatrudnione w kuchni oraz  kierowcę, sprzątaczkę i konserwatora. 
            Szczegółową organizację wewnętrzną, podział zadań i obowiązków określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego dnia 2 lutego 2016 r.

Struktura Organizacyjna POW1

Schemat Organizacyjny

Schemat Organizacyjny POW2

Schemat Organizacyjny

Opublikowano:
07.07.2022 (13:58)
Monika Cebulak
Autor: Anna Radkiewicz
Utworzono: 26.09.2016
Ilość wyświetleń: 6 086