Tryb działania

                Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Domaszkowie jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą o charakterze socjalizacyjnym, wpisaną do Rejestru Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przez Wojewodę Dolnośląskiego pod nr DD 6/8/10.
               Jest placówką całodobową, czynną przez cały rok, w okresie ferii zimowych i letnich, przerw świątecznych i sobotnio-niedzielnych. Wychowankowie korzystają z przepustek urlopowania na podstawie zgody wydanej przez właściwy sąd rodzinny i nieletnich.
               Dzieci do placówki przyjmowane są o każdym czasie, przez całą dobę na podstawie skierowania Starosty Powiatu Kłodzkiego wydanego zgodnie z orzeczeniem Sądu bądź na wniosek rodziców, opiekunów prawnych lub małoletniego. W uzasadnionych przypadkach wymagających natychmiastowego zabezpieczenia dziecku opieki, można przyjąć dziecko z polecenia sędziego, przywiezione przez Policję szkołę lub osoby stwierdzające porzucenie dziecka, zagrożenie jego życia lub zdrowia, nie jest wówczas wymagane skierowanie Starosty ani zgoda przedstawicieli ustawowych czy orzeczenie Sądu. 
                Za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej opłatę ponoszą, do wysokości średniego kosztu utrzymania, rodzice dziecka, osoba pełnoletnia, a także opiekunowie prawni lub kuratorzy, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka, z tym że opłata ponoszona przez opiekunów prawnych, kuratorów lub osobę pełnoletnią nie może być wyższa niż 50% kwoty stanowiącej dochód dziecka lub osoby pełnoletniej. Przepis ten stosuje się również do rodziców pozbawionych całkowicie lub częściowo władzy rodzicielskiej.
               Placówka dysponuje 14 miejscami regulaminowymi dla dzieci w wieku powyżej 7 lat. Placówką kieruje i zarządza Dyrektor a pracę z grupą dzieci oraz pracę indywidualną z dzieckiem organizuje wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka. Diagnozy indywidualne dziecka i zajęcia wyrównawcze prowadzi pedagog i psycholog.
               Praca opiekuńczo-wychowawcza odbywa się w ramach trzech grup wychowawczych, w których wychowankowie wdrażani są w codzienne obowiązki. Pracownicy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Domaszkowie rekompensują braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowują dzieci do życia społecznego.
Praca opiekuńczo-wychowawcza wykonywana jest w oparciu o plany pomocy dziecku określajęce krótkoterminowe i długoterminowe cele i działania z dzieckiem.  Aktualna sytuacja rodzinna dzieci, stosowane metody pracy z dzieckiem i rodziną, sytuacja edukacyjna i szkolna, stan zdrowia dziecka i jego aktualne potrzeby a także zasadność dalszego pobytu dziecka w placówce, omawiana jest na Zespole do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co poł roku. 
             Obowiązkowe zajęcia dydaktyczno - wychowawcze odbywają się w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Domaszkowie oraz okolicznych szkołach ponadgimnazjalnych. Placówka zapewnia dzieciom pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu lekcji.
              Dzieci przebywające w placówce mają zapewniony dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej świadczonej przez lekarza rodzinnego oraz poradnie specjalistyczne.
              W palcówce organizuje się wypoczynek letni i zimowy w postaci m.in.wyjazdów na obozy, kolonie, wycieczki.
             Dzieciom zapewnia się kwotę pieniężną do własnego dysponowania tzw. „kieszonkowe”, której wysokość, nie niższą niż 1 % i nie wyższą niż 8% kwoty, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, ustala co miesiąc dyrektor placówki.  W celu powrotu dziecka do rodziny biologicznej, bądź umieszczenia dziecka w rodzinnych formach zastępczych, placówka współpracuje się z rodzinami biologicznymi i zastępczymi, z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, Ośrodkami Pomocy Społecznej i Ośrodkami Adopcyjno-Opiekuńczymi.

Opublikowano:
07.05.2021 (13:26)
Monika Cebulak
Autor: Monika Cebulak
Utworzono: 07.05.2021
Ilość wyświetleń: 8 185