Informacje Ogólne

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej a jest w posiadaniu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1  w Domaszkowie:
-  jest udostępniana na pisemny wniosek osoby zainteresowanej złożony w sekretariacie placówki,
-  wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać,
-  jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej,
-  osoba występująca o informację nie musi składać pisemnego wniosku,
-  ograniczenie lub odmowa udostępnienia informacji publicznej w całości lub części może wynikać z ustaw, w szczególności:
    a) ustawy o ochronie danych osobowych,
    b) ustawy o ochronie informacji niejawnych,
    c) ustawy „Ordynacja podatkowa”,
    d) oraz ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę placówki,
-  odmowa udzielenia informacji następuje w drodze decyzji wydanej przez Dyrektora placówki, od której przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni do Starosty Kłodzkiego.

Opublikowano:
07.05.2021 (13:14)
Monika Cebulak
Autor: Monika Cebulak
Utworzono: 07.05.2021
Ilość wyświetleń: 9 613