bip.gov.pl
A A A K
BIP
To jest wersja archiwalna z dnia 31.05.2019 (10:52) - zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Kontrole

            Organem prowadzącym Dom Dziecka w Domaszkowie jest Powiat Kłodzki. Nadzór nad działalnością Domu Dziecka w Domaszkowie sprawuje Starosta Kłodzki.                                    Nadzór nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania sprawuje Wojewoda Dolnośląski a czynności kontrolne z ramienia Wojewody Dolnośląskiego przeprowadza zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej we Wrocławiu.
             Przepisy wprowadzają cztery typy kontroli: kompleksowe, problemowe, doraźne            i sprawdzające. Kontrole kompleksowe przeprowadza się nie rzadziej niż raz na trzy lata według planu kontroli. Kontrola problemowa polega na sprawdzaniu wybranych sfer organizacji i funkcjonowania placówki i jest przeprowadzana według planu kontroli. Kontrolę doraźną przeprowadza się w celu zbadania prawidłowości organizacji i funkcjonowania placówki i może być prowadzona w każdym czasie. W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy sporządzają zalecenia pokontrolne dla dyrektora placówki oraz organu prowadzącego. 
              Organem sprawującym nadzór i kontrolę prawa pracy, w szczególności przepisów      i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest Państwowa Inspekcja Pracy we Wrocławiu - Oddział w Kłodzku. 
                Nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych sprawuje Powiatowy Komendant Straży Pożarnej w Kłodzku.
                W celu ochrony zdrowia ludzkiego nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, zdrowotnymi żywności i żywienia sprawuje Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna we Wrocławiu.
               Kontrole odnotowywane są w książkach kontroli.
               Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających udostępniona jest w dziale kadr w Domu Dziecka w Domaszkowie ul. Międzyleska 15 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Rejestr kontroli zewnętrznych w Domu Dziecka w Domaszkowie w 2018 roku  Załącznik

Opublikowano:
31.05.2019 (10:52)
Anna Radkiewicz
Autor: Anna Radkiewicz
Utworzono: 21.10.2016
Ilość odsłon: 3 590