Rejestry, ewidencje i archiwum

           W Domu Dziecka w Domaszkowie przepisy kancelaryjno-archiwalne zostały określone w pozytywnie zaopiniowanej przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu „ Instarukcji Kancelaryjnej       i Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt ”. Ten wewnętrznie obowiązujący akt normatywny określa sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania oraz ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą dokumentów. 
             W placówce prowadzone są następujące centralne rejestry i ewidencyjne.        
REJESTRY: 
1. Rejestr zarządzeń dyrektora placówki
2. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
3. Rejestr kancelaryjny korespondencji wg jednolitego rzeczowego wykazu akt
4. Rejestr skarg i wniosków
5. Rejestr zawieranych umów cywilno-prawnych
6. Rejestr zamówień publicznych
7. Rejestr pieczęci i stempli
EWIDENCJE:
1. Ewidencja akt osobowych pracowników
2. Ewidencja akt osobowych wychowanków
3. Ewidencje wynikające ze stosunku pracy
4. Księga meldunkowa
5. Księga druków ścisłego zarachowania
6. Księgi inwentarzowe
7. Księgi obiektów budowlanych
8. Ewidencja dochodów i wydatków
             Informacje zawarte w rejestrach i ewidencjach udostępniane są zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
             Akta archiwalne udostępnia się wyłącznie do celów służbowych wg obowiązujących przepisów za zgodą dyrektora placówki.
             Archiwum placówki ma status Składnicy akt i działa ma podstawie Zarządzenia Nr 9/2009 Dyrektora Domu Dziecka w Domaszkowie z dnia 21 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o organizacji i zakresie działania Składnicy Akt w Domu Dziecka w Domaszkowie
             Osoba starająca się o wgląd dokumentów archiwalnych lub starająca się o duplikat dokumentów, musi złożyć podanie osobiście w placówce lub przesłać pocztą. Zainteresowana osoba otrzymuje odpowiedź na podanie - listownie lub odbiera osobiście w placówce.

Opublikowano:
26.09.2016 (14:12)
Anna Radkiewicz
Autor: Anna Radkiewicz
Utworzono: 23.09.2016
Ilość wyświetleń: 8 364