bip.gov.pl
A A A K
BIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.09.2016 (14:07) - zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Zadania

Dom Dziecka w Domaszkowie jako całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego jest jednostką organizacyjną  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, która ma za zadanie zapewnienie odpowiedniej opieki i wychowania dzieciom  pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Przezaczona jest dla dzieci powyżej 10 roku życia do osiągnięcia przez nich pełnoletności. Liczba dzieci przebywających w placówce nir może być wyższa niz 30.                                                                                     Zakres opieki obejmuje zaspokajanie niezbędnych potrzeb dzieci, rekompensowanie braków w wychowaniu w rodzinie i przygotowywanie do życia społecznego.

Placówka zapewnia dzieciom i młodzieży:
  - odpowiednie warunki rozwoju zgodnie z obowiązującymi standardami oraz    
    przygotowuje do samodzielnego życia,
  - dostęp do opieki medycznej i korzystania ze świadczeń zdrowotnych oraz dostęp 
     do kształcenia i rozwoju zainteresowań,
  -  zajęcia wychowawcze, korekcyjne, logopedyczne, wyrównawcze,  pomoc                     
      psychologiczno-pedagogiczną, pomoc w nauce, 
  -  kontakt z rodziną i pomoc rodzinie w sprawowaniu opieki.

Całodobowy pobyt dziecka w placówce ma charakter przejściowy, dlatego placówka utrzymuje kontakty z rodzicami lub innymi członkami rodziny wychowanków w celu tworzenia warunków ich powrotu do rodziny.

Realizując zadania w zakresie pozyskiwania zastępczych form wychowania rodzinnego placówka współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku oraz Ośrodkami Adopcyjno-Opiekuńczymi

W realizacji swoich zadań placówka kieruje się w szczególności dobrem dziecka, poszanowaniem jego podmiotowości, zapewnieniem mu bezpieczeństwa, poszanowaniem praw dziecka, poszanowaniem praw rodziców wynikających z przepisów prawa rodzinnego, koniecznością ochrony dziecka przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w jego życie prywatne ze strony osób nieuprawnionych.

Opublikowano:
26.09.2016 (14:07)
Anna Radkiewicz
Autor: Anna Radkiewicz
Utworzono: 26.09.2016
Ilość odsłon: 4 830