Statut Domu Dziecka w Domaszkowie

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

Dom Dziecka w Domaszkowie zwany dalej Domem Dziecka działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64 poz. 593 z późn. zm.),
  3. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
  4. rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. nr 37, poz.331),
  5. niniejszego statutu.

§ 2

  1. Dom Dziecka jest jednostką organizacyjną Powiatu Kłodzkiego.
  2. Siedzibą Domu Dziecka jest wieś Domaszków, gmina Międzylesie.
  3. Dom używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz korespondencji nazwy: Dom Dziecka ul. Międzyleska 15, 57-522 Domaszków.

Rozdział II
Cel i zadania
§ 3

Dom Dziecka jest socjalizacyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą, zapewniającą opiekę całodobową dzieciom i młodzieży pozbawionej częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

Rozdział III
Organizacja
§ 4

Organizację wewnętrzną jednostki określa regulamin organizacyjny Domu Dziecka w Domaszkowie.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa
§ 5

Dom Dziecka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i innych obowiązujących przepisach.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 6

Zmiany treści Statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

Opublikowano:
17.12.2010 (14:53)
Elżbieta Niepokój
Autor: Elżbieta Niepokój
Utworzono: 17.12.2010
Ilość wyświetleń: 9 261